Sela Nakukun Iha Antigu Comarca Balide Hanesan Fatin Infernu

46

Dili, (17 Juñu 2022) – Estudante Domingos Freitas hosi Fakuldade Ciênsia Sosiais no Humaniora (CSH), Universidade da Paz (UNPAZ) informa, sela nakukun iha Antigu Comarca Balide-Dili hanesan fatin infernu ida ba Timoroan sira ne’ebé uluk kastigu durante tinan 24 nia laran tanba defende ukun rasik-an.

Ho razaun katak, mesmu iha meudia boot no loron manas maibé bainhira tama ba iha sela nakukun laran lahare naroman no fatin nakukun tomak. Ida ne’e fó hanoin ba ita katak uluk ema sira ne’ebé kastigu iha laran mak ohin loron balun sei moris karik, maromak, natureza no rai lulik mak fó vida naruk ba nia.

“Ita tama fatin ida hanesan ne’e, ita sente katak ita nia isin no klamar laiha hotu ona”, dehan Domingos ho mataben nakonu ba media Chega! bainhira hala’o vizita mai iha Antigu Comarca Balide-Dili, Sexta-feira, (17/06/2022).

Nia haktuir,  vizita ne’e haree ezibisaun istóriku sira iha Centro Chega! mak hanesan ezibisaun kona-ba prizaun no prizoneiru politiku, ezibisaun kona-ba kronolojia istória 1974-1999, ezibisaun kona-ba servisu CAVR, ezibisaun kona-ba auto determinasaun no komunidade internasionál, ezibisaun kona-ba akontesimentu 1999, ezibisaun kona-ba direitus umanus no ikus sela nakukun.

Estudante Domingos agradese ba Centro Chega! tanba fasilita ona sira hodi halo vizita mai iha Antigu Comarca Balide nu’udar fatin terus no susar ba Timoroan sira durante tinan barak nia laran. Hanesan jerasaun foun aprende hosi istória pasadu hodi kontribui ba dezenvolvimentu.

Nia afirma “Hau sente katak terus ida naruk tebtebes hodi hetan duni valor ida ke osan mean hanesan ukun rasik-an. Ohin loron ema barak mate tiha ona no balun mak sei moris. Uluk ema balun ladun preokupa ba ukun rasik-an, maibé ukun-an tiha ohin loron sira goja liu fali ema terus na’in”.

Ho istória pasadu ne’ebé moruk, hanesan estudante hakarak enkoraja maluk estudante sira seluk ita tenke kuidadu-an ukun-an ne’e ho didiak tanba ukun-an ne’ebé ohin loron ita hetan ne’e la’os turtur mosu de’it mai no la’os mós ema tau iha bandeiza hodi simu de’it, maibé ukun-an ida ne’e sosa ho terus no susar oin-oin.

Media Chega!.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X