Sang Tai Ho

Sang Tai Hoo – Fatin Pratika Hahalok Dezumanu Militar Indonesia

283

Sang Tai Hoo nu’udar loza Xineza sira nian durante tempu Portuguéz ne’ebé lokaliza iha Kolmera, Díli. Sang Tai Hoo sai Sentru detensaun no interogasaun husi militár Indonezia hodi detein ema sira ne’ebé hakarak ukun rasik an.

Fatin ne’e hahu’u sai Sentru detensaun ba interogatóriu no tortura hahu’u kedas iha invazaun to’o tinan 1980. Eskritoriu sang tai Hoo iha andar rua ida iha leten no ida iha kraik. Iha andar kraik iha salaun rua garazen ida no iha andar leten iha salaun rua ne’ebé ki’ik teb-tebes ho ventilasaun ne’ebé ladiak. Salaun rua iha andar kraik bele nato’on ba prizioneiru rua nulu deit, kuandu salaun rua ne’e nakonu ho prijioneiru sira tenke lori ba detein iha andar leten ho ema na’in tolu kada salaun.

Pratika tortura iha Sang Tai Hoo kruel tebes, militár indonezia sira obriga prijioneiru sira hemu membru TNI nia mi, baku to’o ran, tau pregu ba ulun depoiz baku ho besi, xoke ho eletriku, obriga mane sira tenke dansa ho maluk prizioneiru feto sira ho kalxina no koekaz deit.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X