Quintino: Ha’u Subar Hamutuk Ho FALINTIL Sira

21

Mai ita hatene ema nian Istória Pasadu durante konflitu polítiku (1975-1999) liu husi Programa Hatutan Memória. Nune’e, iha publikasaun ida ne’e, ami fahe informasaun ba maluk sira kona-ba istória Quintino dos Santos Brito “Lacaq” Moris iha loron 15 fulan-Jullu 1968, husi Munisipiu Bobonaro, Postu Administra[1]tivu Bobonaro, Suku Ai-Assa, Aldeia Aisal gussun/Aimea. Oan husi Cornelio dos Santos Brito no Laura Soares Maia.

Iha tinan 1975 militár Indonézia komesa tama Timor, husi ne’ebá kedas ha’u-nia aman Cornelio dos Santos Brito simu kilat husi Sr. Vergilio Smith ho Sr. Jose Antonio Moniz da Silva iha postu administrativu Zumalai, iha loron 1 fulan-Janeiro tinan 1976. Ha’u[1]nia aman sai hanesan komandante seksaun iha Casa, Webaba. Sira toma konta ba área fronteira Casa, Ainaro, Samuko, Webaba, Leolici, Be’e Mean, Haemano, Zumalai no to’o iha Lour Bobonaro. Iha tinan 1977, aviaun halo bombardamentu.

Ha’u-nia inan-aman no alin nain tolu halai ketak, ha’u halai hamutuk ho ha’u-nia tiu Arcanjo Goveia Leite no Hilario do Carmo Correia. Iha tinan 1978, ha’u kontinua halai hamutuk ho ha’u-nia tiu Arcanjo Goveia Leite, tempu ne’ebá nia hanesan membru FALINTIL nian no ninia komandante mak João de Jesus (Liman Tuk). Ha’u subar hamutuk ho FALINTIL sira iha fatin ida naran Lobhot Baak. Bainhira militár Indonézia hatene ami-nia subar fatin, ami muda fali ba fatin ida naran Juak, iha-ne’ebá FALINTIL sira mós fahe malu ona tanba militár Indonézia nian okupa hotu fatin ne’ebá. Hau ho hau-nia tiu halai fali ba Jobaak, ami hela iha ne’ebá durante tinan rua.

Iha tinan 1979 komandante Albino ho militár Indonézia batallaun 507 halo operasaun to’o iha Jobaak no ami monu iha emboskada inimigu nian iha mota ida naran Houlan/mota Haemano nia ulun. Sira kaptura ami iha mota laran no oho populasaun barak iha fatin ne’ebá. Bainhi- 53 ra rona kilat tarutu, ha’u-nia tiun halai fila, ha’u toba hela iha mota laran ha’u haree ema mate barak iha momentu ne’ebá. Iha-ne’ebe ami halai fahe malu no ikus ha’u rona katak ha’u-nia tiu hetan tiru husi forsa Indonézia iha fatin ida naran Diluhilin. Hafoin kaptura, militár Indonézia bolu ha’u tuir sira hanesan TBO.

Ha’u-nia isin krekas loos maibé militár Indonézia haruka ha’u lori sira-nia ransel. Iha dadersan militár Indonézia tiru mate tan forsa FALINTIL ida naran Felix iha ha’u-nia oin. Iha tinan 1980 ha’u kontinua sai TBO ba militár Indonézia batallaun 507. Sira husu ha’u-nia inan ho aman maibé tanba ha’u dehan ha’u-nia inan ho aman laiha, entaun sira kontinua obriga ha’u sai TBO hodi halo serbisu ba sira.

Serbisu ne’ebé ha’u halo mak lori sira nia ransel, tein ba sira no sira haruka ha’u ba buka modo iha komunidade sira-nia to’os laran. Iha tinan 1981, militár Indonézia batallaun 507 entrega fali ha’u ba Yonif 141 KORAMIL Suai. Iha-ne’ebá ha’u kontinua halo serbi[1]su todan no halo tan serbisu ida mak fahe batar uut ba povu sira ne’ebé mak militár Indonézia kaptura husi ai-laran. Iha tinan 1981, ha’u konsege halai sai maibé militár sira duni tuir no tiru ha’u, maluk TBO sira balu kaer fali no lori ha’u ba militár sira.

Militár balu nia naran mak Pak Sanan ho pak Tabrani. Iha tinan 1982, ha’u halai sai husi sira-nia postu iha Suai Tasi. Kalan bo’ot ha’u la’o ain mai to’o iha Haemanu mak ha’u sa’e Thomas Americo nia karreta ne’ebé tula hela ai-kameli atu lori ba Dili. To’o iha Zumalai mak hau tun. Iha Zumalai ha’u husu ha’u-nia inan ho aman ba ema iha Zumalai, tia ida naran Regina hatete mai ha’u dehan, ha’u-nia inan ho maun sira mate hotu ona, tia Regina haruka ha’u hela ho nia, iha aldeia Ai-assalegul, suku Zulo, postu Zumalai. Iha Tinan 1983, ha’u rona katak ha’u-nia inan no aman nia família iha Bobonaro, tan ne’e ha’u la’o husi Zumalai ba buka sira.

To’o iha[1]ne’ebá ami konsege hetan malu; hotu-hotu laran triste tanbá ha’u[1]nia inan, aman, no maun-alin sira mate hotu ona hela ha’u mesak de’it. Iha-ne’ebá kalan-kalan militár sira haruka ami halo vijilánsia. 54 Kuandu militár sira halo patrulla mak ami laiha, sira bolu ami hodi kastigu, haruka bomba rai no hoban ami iha bidon laran. Iha tinan 1984, militár Indonézia husi unidade Kostrad tugas fali iha Bobonaro, suku Lour.

Sira tau postu militár rua, ida iha suku Lour, ida seluk iha aldeia Aisalgussun. Sira haruka ha’u ho kutuas sira ronda kalan-kalan de’it, ha’u ho katuas sira la ba ronda sira deskonfia ba halo kontaktu ho FALINTIL sira iha ai-laran, nune’e militár Indonézia kaptura ha’u no haruka ha’u sai TBO. Ha’u sei hanoin kona maluk timoroan sira ne’ebe TBO ba forsa Indonézia sira mak hanesan Camilo Maia ho Armindo de Jesus Maia, ami nain tolu.

Momentu ne’eba iha suku Lour militár sira oho ona ema nain 21 tanba deskonfia halo ligasaun ho FALINTIL. Ha’u nia tian sira haruka ha’u halai ba buka fatin ne’ebé seguru. Iha tinan 1985 ha’u halai ba Dili hamutuk ho Vitorino Gomes no Joaquim tanba tempu ne’ebá Kostrad 412 buka joven sira atu oho hotu, entaun ha’u halai tuir ha’u-nia rian ida naran João Lemos (maubere) tanba nia mós militár 412 buka atu oho hotu. Iha tinan 1987, militár kaer hikas ha’u no haruka ha’u sai TBO tuir sira iha Asrama Comoro.

Sira haruka ha’u hein asrama Perwakilan Aileu, ha’u hakarak tanbá ha’u nia aman, inan no maun, sira laiha hotu ona, ha’u hela ho sira para atu ha’u bele ba eskola. Iha tinan 1988, ha’u sei kontinua hela ho militár sira iha Palapasu tanba nesesidade loron-loron nia mak obriga atu ha’u bele hatut[1]an ha’u-nia moris. Iha loron 20 fulan-Maiu tinan 1988, ha’u hasoru malu ho Sr. Julio Moniz (Bobo) hanesan xefe grupu iha Bidau San tana, ko’alia oinsá atu kontribui sasan ba maun-alin sira iha ai-laran. Iha loron 22 fulan-Fevereiru tinan 1989, ami ko’alia kona-ba situasaun rai laran nian hodi buka dalan atu hasoru malu ho FALINTIL sira iha ai-laran. Ha’u simu informasaun husi Sr. Humberto Delgado Moniz da Silva, Luis Camoes Moniz da Silva katak Santo Padre João Paulo II mai iha Timor nune’e joven sira tenke halo asaun ruma atu hatudu ba mundu internasionál no igreja kotolika Vaticano katak violasaun direitu umanu kontinua eziste iha Timor. 55 Iha loron 12 fulan-Outubru tinan 1989, ami halo duni asaun iha Tasi Tolu bainhira misa ramata. Iha tinan 1989, ami harii kaixa klandestina ida naran KAER METIN KUDA TALIN.

Responsavel másimu kaixa ne’e mak Marcos Soares (Serias/Madinik), mate iha Lurumata tanba hetan tiru husi militár Indonézia iha fulan-Junu 1992, Domingos Agosto (DEKER), Anton[1]inho Baptista Alves (Hamar), Humberto, Moniz da Silva (Lei), Rofino no Herculano (Aileu). Iha tinan 1990 ha’u nafatin hasoru Sr. Julio Moniz (Bobo) hodi ko’alia kona-ba fó kontribuisaun ba rejiaun II liuhusi Humberto Del[1]gado Moniz da Silva atu fó apoio hanesan botas no farda militár nian. Iha loron 1 fulan-Janeiru 1991, hamutuk kolega sira seluk halo preprasaun ba demostrasaun hasoru parlamentu nasionál Portugal nian. Kolega hirak ne’ebé ami la’o hamutuk iha tempu ne’ebé mak Sebastiao Gomes, Marcos no Humberto ne’ebé kalan-kalan halo vijilánsia iha igreja Motael. Iha loron 8 fulan-Novembru tinan 1991, ami halo reuniaun ida hodi prepara kamizola no espanduk. Kolega hirak ne’e mak Margarida Arquique, Luis Camoes Moniz, Marcos Soares, Madalena Soares, Nando Geger, Anau, Marlena Soares, João Lopes, Rofino, Jose Lemos, Juliao no Humberto Delgado Moniz da Silva.

Hafoin preparasaun, Sr. Humberto no Rofino orienta atu hotu-hotu hatais kamizola ne’e hodi ba misa iha igreja Motael. Ami-nia kódigu mak alfanete. Alfanete Rua ne’e signifika maluk, Alfanete Ida refere ba intelejente sira militár Indonézia nian. Iha tinan 1992-1993 Margarida Arquique, Luis Camoes Moniz da Silva, Sejar Moniz da Silva no Humberto Delgado Moniz da Silva fó apoiu lojístika ba Rejiao II liuhusi, Marcos, Sr. Humberto no Juliao Laga ne’ebé hanesan estafeta Rodak nian. Iha fulan-Jullu tinan 1992, militár Indonézia kaptura Marcos no Herculano iha Fatuhada.

Militár Indonézia hetan bandeira nasionál ida, kasete grava[1]saun Rodak nian, no dokumentu naran sira membru Grupo Kaer Rasik Kudatalin nian. Ha’u rona mós informasaun katak militár Indonézia kaer tan nia membru sira hanesan Marcos. Iha tinan 1993, Sr. Humberto bolu ami ba enkontru iha nia uma, Fatuhada, maske Marcos no Herculano militár kaer ona. Maibé Humberto halibur na[1]fatin ami atu nune’e ami nia grupu la’o ba oin nafatin. Iha tinan 1995, Sr. Humberto halo ligasaun ba rejiaun III no IV.

Ami reuniaun atu apoio rádiu no HT ba rejiaun tres liuhusi asistente polí[1]tika rejiaun III nian, Samoro. Ami mós fó apoiu ba osan, ai-moruk, foos, supermie, pila HT nian, kasete mamuk ba gravasaun nian ba rejiaun kautru liuhusi estafeta Sr. Humberto nian hanesan Sr. Domingos Alves (Kehi), Sr. Antoninho Batista Alves (Hamar) ne’ebé sai hanesan asistente polítika ba Nino Konis Santana. Iha tinan 1996, Sr. Humberto bolu ha’u ho kolega sira atu apoiu no prepara sasan sira hanesan kilat, granada, kartús, roupa, ai-moruk no osan ba Sr. Antoninho Batista Alves (Hamar), Sr. Domingos Agosto (Deker), Sr. Jacinto Viegas (Roke) no Pite Lakon Mosu hodi distribui ba rejiaun kuatru.

Tempu ne’ebá ami ko’alia mós kona-ba Amo Bispo Dom Carlos Filipe Ximenes Belo no Sr. Jose Ramos Horta ne’ebé simu Nobel da Paz iha loron 10 fulan-Dezembru 1996. Iha tinan 1997, Sr. Humberto bolu ami halo enkontru iha ninia uma, Fatuhada, atu troka naran Kaer Rasik Kuda Talin ba NUREP BEIRAMAR Fatuhada atu submete ba rejiaun autonomia Zebra Celero. Ami hotu konkorda tuir orentasaun Chefe Estado Maior nian. Iha tinan 1998, ami forma estrutura atu hola’o aktividade sira, ha’u sai hanesan seksaun OTT Beiramar ne’ebé halo sosializasaun ba povo sira atu nune’e prepara ba referendu. Iha tinan 1999 ami halo enkontru hodi fó apoiu ba rejiaun kuatru, ha’u nu’udar OTT iha tem[1]pu ne’ebá.

Hakerek husi: Quintino Dos Santos Brito, Estudante Universidade da Paz (UNPAZ)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X