Centro Nacional Chega!

Perfil Divizaun Finansas no Operasional (DFO)

931

Organograma DFO

Divizaun Finansas no Operasional, habadak ba DFO hanesan orgaun sentral Centro Nacional Chega!I.P (Centro Chega!) ida neébe estabelese ho misaun fo hanoin no apoiu servisus Director Executivo no unidade traballu seluk relasiona ho aspetus finansas, servisus aprovizionamentu, no mos servisus lojistika no jestaun patrimoniu.

DFO chefia hosi Koordenador nain 1 (ida), neébe toma responsabilidade direkta ba Director Executivo Centro Chega, no iha tempu mak hanesan orienta no superviziona servisus Xefe Departamentu Finansas, Xefe Departamentu Servisus Aprovizionamentu, nomos Xefe Departamentu Lojistika no Jestaun Patrimoniu.

Atu atinji misaun mak temi ona, DFO halao atribuisoens:

01. Superviziona no responsavel ba pesoal sira hotu iha area Jestaun Finanseiru, Administrasaun, Aprovizionamentu, Logistiku no Jestaun Patrimoniu;
02. Dezenvolve prosedimentu jestaun finanseira ne’ebé maka di’ak;
03. Kontribui hodi elabora proposta orsamentu CENTRO CHEGA!nian no asugura hodi kumpri lolos regras kona-ba alterasaun orsamental, hamutuk ho unidade sira seluk CENTRO CHEGA!ne’e nian;
04. Gere dotasaun Orsamental CENTRO CHEGA!nian tuir intrusaun Diretor Ezekutivu no avalia afetasaun rekursus finanseiru ba atividade sira ne’e;
05. Superviziona servisu jestaun Administrasaun kona-ba CENTRO CHEGA!nian;
06. Asegura realizasaun prosedimentu aproviszionamentu no kontratasaun públika;
07. Jere no superviziona jestaun património Centro nian no mós kona-ba kestaun lojístika;
08. Superviziona pesoal sira servisu iha Unidade Finansas no Operasonal;
09. Supervizional no Jere prosesa tenderisasaun no kompras;
10. Dezenvolve prosedimentu sira hotu ne’ebé iha ninia área;
11. Elabora Plano Estratéjiku, Planu Anual no Planu Aprovisionamentu hamutuk ho unidade sira seluk;
12. Promove no asegura prosedimentu sira hotu kona-ba likidasaun despeza sira nian no efikás kobransa ba iha reseita sira;
13. Jere konta bankária Centro Nacional Chega!I.P nian;
14. Reve no prosesa pagamentu sira, inklui pagamentu ba traballador nian;
15. Prepara, reve no halo relatório jestaun finanseiru regular iha periodu semanal, mensal, trimestral no anual hodi hato’o ba Diretor Ezekutivu.

Atu exekuta atribuisaun hirak nee’be temi ona, Divizaun Finansas no Operasional koajuvadu hosi Departamentu Finansas (DF), Departamentu Lojistika no Jestaun Patrimoniu (DLJP), no Departamentu Servisus Aprovizionamentu (DSA).
error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X