Labele Tiru Arbiru!

45

Joselinho dos Reis: Ha’u komesa fahe serbisu ba soldadu sira. Soldadu sira ho kilat ha’u tau rua iha Acait leten, rua iha andar leten no rua iha kruzamentu, tanba laiha iha-ne’ebá entaun atua iha balleta laran ho kilat no granada. Ha’u fó instrusaun katak rona kilat tarutu iha Komandu Polísia nian, karreta ne’ebé de’it maka liu tiru de’it, ha’u maka responsabiliza. Atu hatene liu-tan informasaun ne’e bele klik iha ne’e.PDF
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X