Komemorasaun Eventu Istóriku Fó Oportunidade Ba Sobrevivente Halo Diskursu Públiku kona-ba Memória Pasadu

211

Ainaro – Centro Nasional Chega! ho Asosiasaun Vítima, Komunidade no Komisaun Oorganizadora Postu Administrativu Hatu-Udo, Munisípiu Ainaro primeira vez iha loron 20 Agustu 2020 komemora loron akontesementu 20 Agostu 1982. Komemorasaun ne’e realiza hodi hanoin hikas fali akontesementu sira  iha masakre Postu Hatu-Udo nian.

Komemorasaun ne’e hahú uluk ho semináriu loron tomak ne’ebé realiza iha loron 19 Agustu 2020 iha Sede Administrasaun Hatu-udo, iha semináriu ne’e reprezentante Diretór Ezekutivu Centro Chega! Sr. Chiquito da Costa Guterres aprezenta oinsá Polítika Centro Chega! hodi fó asistensia sosiál ba vítima vulneravel sira no konserva memória sobrevivente nian no kontinua hato’o katak komemorasaun hanesan meiu ida hodi valoriza no fó onra ba vítima violasaun direitus umanus pasadu nia.

Sr. Chiquito hatutan iha eventu komemorasaun ne’e katak liu hosi istória ka memória sobrevivente sira nia bele fó lisaun ba foinsae no estudante sira hodi aprende no la repete tan violasaun iha futuru no bele kontribui ba dame no paz iha rai laran.

Iha oportunidade hanesan, sobrevivente sira iha Postu Administrativu Hatu-Udo fó sira nia sasin katak nu’udar família vítima, kontinua ho rekonsiliasaun ba malu, sei la halo odiu vigansa ba malu, presiza kria paz hodi lori dezenvolvimentu ba ita rain, buat ne’ebé liu, liu ona, tau rekonsiliasaun mak boot liu iha ita nia fuan laran. Sobrevivente sira akresenta liu tan katak milisia mesak Timor nia oan, pro independensia mós mesak Timor nia oan no la presiza hatudu liman ba malu.

Iha komemorasaun ne’e, komunidade sira mós fó sasin katak iha tempu akontesementu Militár Indonézia sira hakoi moris de’it populasaun na’in rua iha rai kuak laran iha kedas kadeia nia odamatan no husi kalan hakilar hela de’it to’o tuku 08:00 dadeer mak vítima na’in rua ne’e foin iis kotu iha rai kuak laran no to’o agora sira nia ruin seidauk foti no sei husik hela iha rai kuak laran.

Komemorasaun ne’e kontinua ho misa requem, intrega sertifikadu ba Sobrevivente ne’ebe hato’o sira nia memória pasadu, karii ai-funan iha monumentu Saudozu Mario da Silva no fatin akontesementu sira seluk iha Postu Administrativu Hatu-Udo nian.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X