Istória Hanesan Moris, Foinsa’e Sira Presiza Aprende No Hatene

133

Dili – Madre Esperança husi nasaun Chile no Madre Yoshie Alie husi nasaun Japaun, husi Kongregasaun de Maria França, ne’ebé hala’o sira nia misaun igreza katólika nian iha Timor-Leste halo vizita mai iha Centro Nacional Chega!I.P hodi haree istória luta povu Timor-Leste nian ba ukun rasik-an.

Vizita madre na’in 2 iha Centro Chega! akompaña husi Madre Monica Nakamura no fasilita husi Ofisial Edukasaun no Formasaun, Flamina Belo halo uluk introdusaun kona-ba Centro Chega!, depois hodi sira ba vizita fatin ezibisaun istóriku, sala biblioteka no sela nakukun.

Hafoin remata vizita, Madre Esperança hato’o sentimentu kontente tanba bele haree istória no memória pasadu povu Timor-Leste nian ba luta ukun rasik-an, maske hasoru terus no susar oin-oin maibé korajen no aten barani konsege hetan independénsia.

“Ha’u sente kontente vizita mai iha ne’e, tanba hanoin fila fali memória pasadu. Ida ne’e nesesariu no labele haluha kauza importante luta libertasaun pátria. Tanba ne’e, memoria ida ne’ebé bele aprende, hatene no konstrui iha futuru”, informa Madre Esperança ba Media Chega! iha Antigu Comarca Balide-Dili, Kinta-feira, (10/02/2022).

 Iha sorin seluk, Madre Yoshie Alie sente kontente vizita mai iha Centro Chega! no konsidra nu’udar fatin ida ne’ebé importante tebes hodi prezerva povu Timor-Leste nia istória luta ba ukun rasik-an.

“Ha’u mai vizita iha fatin ida ne’e, ha’u sente impresionante tebes kona-ba istória nasaun foun ida ne’e nian. Ha’u kongratula ema hotu ne’ebé servisu iha fatin ida ne’e, tanba esplikasaun ne’ebé di’ak, ho objetivu, klaru tebes no fasil komprende hau gosta tebes”, Madre kongratula.

Madre sujere “ami hakarak istória ida ne’e tranzmite ba foinsa’e sira atu labele haluha. Foinsa’e sira atu bele aprende no hatene tanba istória hanesan moris. Oinsa jerasaun foun sira labele haluha mak foinsa’e sira presiza hatene no komprende ba futuru labele baku malu, maibé kria paz katak paz ba iha futuru”.

Media Chega!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X