Chega! Tour ba Sítiu Istóriku iha Manatuto

228

Manatuto – iha loron 28 Juñu 2021, Centro Nacional Chega!I.P. husi Divizaun Edukasaun no Formasaun organiza atividade Chega! Tour ba sítiu istóriku sira iha Manatuto. Atividade ne’e, lori estudante Eskola Sekundária Santo Antonio Manatuto (ESSAM) hamutuk na’in 100 vizita Osoariu hodi kari ai-funan no kontinua vizita fatin masakre AHCIKEU. Chega! Tour ida ne’e akompaña mós husi família vítima no veteranu sira husi Munisípiu Manatutu no hetan seguransa husi PNTL.

Iha biban ne’e, Reprezentante Divizaun Edukasaun no Formasaun Centro Chega! Sr. Matias dos Santos hateten, atividade ne’e nu’udar eventu istóriku no sai hanesan parte ida husi edukasaun ninia, oinsa mak atu lori estudante sira atu bele aprende istória husi akontesimentu pasadu sira.

Atividade ida ne’e mós realiza atu dignifika, valoriza no fó onra ba vítima sira, tanba ho sira nia terus no susar mak ohin jerasaun foun sira bele halibur malu, nune’e husu ba estudante sira atu bele aprende buat ne’ebé seidauk hatene ezemplu masakre ACHIKEU ho nia prosesu akontesimentu sira.

Husi sorin seluk, Koordenadór Sekretariadu Asosiasaun Vítima Sr. Domingos de Araujo Moniz konsidera prezensa ema hotu iha atividade Chega! Tour ne’e hodi valoriza sira ne’ebé sakrifika sira nia-an ba mate durante tinan 40 resin liu ba kotuk ne’ebé koñesidu ho masakre ACHIKEU.

“Ohin ita mai halibur iha ne’e hodi hanoin hikas mós tinan 41 akontesimentu Aldeia Rembor, Munisípiu Manatutu. Rembor oan sira mos triste tanba lakon sira nia asuwain”, esplika Domingos de Araujo Moniz.

Nia mos fó hanoin katak, dezenvolvimentu iha Munisípiu Manatuto atu la’o ho di’ak no ba oin, Manatuto oan sira tenke hatene istória Manantuto tanba kuandu laiha istória no lahatene istória hanesan uma laiha fondasi, ne’ebé ikus bele naksobu.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X