Category: Edukasaun & Formasaun

Centro Chega! Halo Diseminasaun Informasaun Kona-ba Hatutan Memória ba Estudante Sira

Centro Chega! liu husi Divizaun Edukasaun no Formasaun (DEF) halo diseminasaun informasaun kona-ba “Programa Hatutan Memória” ba Estudante Universitáriu no Grupu...

Disability Rights are Human Rights

Estadu Emerzensia: Oinsa Garante Informasaun ba Ema Difisiente Sira?

Iha loron 26 Marsu 2020, Prezidenti Republika Dekreta ona Estadu Emerzensia ho Dekretu Prezidenti Republika Nu: 29/2020. Iha loron 28 Marsu 2020, Governu liu hosi...

Hugo Maria Fernandes

Chega! Ba Violensia: Proteze Ema Nia Direitu Sira

Iha loron 26 Marsu 2020, Na’i Prezidenti Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, Promulga Dekretu Presidenti nian Nu: 29/2020 konaba Estadu Emerzensia. Iha loron 28...

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X