Guest User

Hugo Maria Fernandes

Prevene Virus Corona, Centro Chega! Aplika Medida Physical Distancing

Director Executivo Centro Nacional Chega!I.P, Hugo Maria Fernandes iha kontestu prevensaun ba pandemia COVID-19, ofisialmente toma desizaun hodi aplika medida physical...

error: Alert: Chega! Area Protejidu!
X